Facebook Pixel Code
-30% Decorațiuni, aplică în coș codul
XMAS30

Regulament campanie

SOMMER RABATT1

1. Organizator:

Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Gurghiului nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992 , capital social 400.000 lei , având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911 , deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit in continuare “Naturlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii campaniei, de a opri campania, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin afisare la Magazinele Participante si/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

2. Perioada si aria de desfasurare a campaniei:

Campania se desfasoara în perioada 01.06.2022 - 30.06.2022, pe site-ul www.naturlich.ro , apartinand S.C. LARIX MOBILA S.R.L., denumite în continuare “Naturlich”.

3. Mecanismul Campaniei:

La campanie participă orice persoană care (i) comandă si achita cel putin un avans sau (ii) cumpără pe loc, daca produsul este disponibil pe stoc, in perioada Campaniei unul sau mai multe produse etichetate (Produsele Campaniei), din magazinele participante.

Reducerile respective vor fi valabile pe întreaga perioadă a campaniei, astfel: pentru achizițiile pe loc sau pentru comenzile lansate în perioada campaniei, orice cumpărător beneficiază de prețurile reduse, astfel cum sunt indicate pe etichetă, chiar dacă livrarea efectivă a produselor va avea loc ulterior perioadei de campanie.


Reducerea nu se acorda pentru servicii (configurare sau proiectare mobilier, montaj, transport, manipulare, etc) si nici pentru comenzile inregistrate pana la inceperea campaniei, chiar daca produsele nu au fost facturate, platite sau livrate si urmeaza a se achita sau livra in Perioada Campaniei. Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul şi pentru acele achiziţii care se vor achitate integral pe loc

Pentru a beneficia de campanie, Clientii vor trebui sa achite pretul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel putin un avans, in cazul in care se preiau comenzi in Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate la magazinele participante. Neachitarea avansului sau a pretului, în perioada campaniei, duce la anularea oricarei reduceri sau oferte, de drept, fara nici o formalitate, punere in intarziere sau notificare.

Reducerea se acorda pentru produsele achizitionate sau comandate din Magazinul Participant, in cadrul Perioadei Campaniei, in limita stocului disponibil.

4. Conditii generale:

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. De asemenea, Organizatorul va sanctiona si va putea bloca la noi comenzi/achizitii Clientii care apeleaza abuziv la Campanie si fac comenzi in gluma, derizorii, fara intentia de achizitie, ci cu scop sicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renuntari nejustificate in decurs de 12 luni), furnizeaza informatii false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament in orice moment, prin act aditional, care va fi publicat intr-un anunt oficial pe Site.

5. Limitarea raspunderii:

In niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acesta Campanie.


6. Legislatie si litigii :

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.


7. Regulamentul Campaniei :

Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.naturlich.ro.


8. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


9. Incetarea campaniei:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale si a informatiilor comerciale care dovedesc achizitia.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Orgabizator sunt cele necesare pentru executarea contractului si emiterea facturii numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamatii.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea si desfasurarea Campaniei;

- in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Naturlich in scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;

- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii produsleor sunt corecte. Daca produsele se ridica de Clienti personal, nu sunt necesare aceste date

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

- Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

-Altor societati din Grup;

-Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;

-Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata si locul prelucrarii

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Daca anumite programe de calculator sunt pastrate in afara UE, Organizatorul va lua masuri de a fi respectate toate masurile necesare protejarii acestora, conform legislatiei UE.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

- Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

- In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

- In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected] De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.Organizator

SC LARIX MOBILA SRL

1 In limita stocului disponibil. Oferta se supune unor termene si conditii stipulate in detaliu in acest regulament

Produs adăugat la lista favorite

Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funcționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul.