Acest website foloseste COOKIES. Prin folosirea website-ului, sunteti de acord cu folosirea acestora. - Vezi mai multe - ACCEPT

REGULAMENTUL CAMPANIE

Summer Time

Campania Summer Time reduceri pana la -50% se desfăşoară în toate magazinele Natürlich , aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L., denumite în continuare “Natürlich”.

1. ORGANIZATOR

Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având RO1239422 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992 , capital social 400.000 lei, având cont RO31 INGB 0011 0000 2843 8911 , deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR.

Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.


2. PERIOADA CAMPANIEI

Campania se desfoasara in perioada 24 iunie – 31 iulie 2019, in cadrul programului de functionare a fiecarui magazine.

3. MAGAZINE PARTICIPANTE

Campania se va derula si în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, Brăila, Cluj-Napoca, Mediaș, Oradea, Pitești, Târgu Mures și Sibiu.

4. PRODUSE

În campanie intra doar produsele Standard marca “Natürlich”, comercializate in Magazinul Participant, la pret de lista, care nu beneficiaza de alta campanie, reducere de pret, conditii de outlet sau sunt produse comanda speciala codificate ZZ in sistem.

In campanie nu intra produsele brand Happrix, din categoriile Electrocasnice sau Servicii.

Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

La campanie participă orice persoană care achiziţionează sau comandă in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe produse din magazinele Natürlich, la preţul integral (fără reduceri).

Astfel in perioada anterioara campaniei, Natürlich va distribui flyere in magazin, dar si in orasele unde sunt locate magazinele Naturlich.

Orice persoana care viziteaza magazinele Natürlich, in perioada campaniei si cumpara sau comanda produse care se afla la pret intreg si nu beneficaza de alte campanii sau oferte, va beneficia de un discount de -12% la Mobila / -25% DECO aplicat facturii, chiar daca produsele se vor livra ulterior.

Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul şi pentru acele achiziţii care sunt achitate integral.

Valoarea discountului nu se ia în calcul la stabilirea pragului de asigurare montaj sau transport, care se asigura conform ofertei afisate in magazin.

6. DATE PERSONALE

S.C. LARIX MOBILA. colecteaza date cu caracter personal sub numarul de operator 18042.

Conform cerintelor Regulamentului European nr 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate: În vederea încheierii, executării sau încetării contractului de vânzare dintre părți, Operatorul 2B Group SRL prelucrează diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele, prenumele, adresa de domiciliu și/sau de livrare a produselor, semnătura, numărul de telefon, date privind configurarea încăperii, date privind produsele contractuale și valoarea contractului, adresă de e-mail. De asemenea putem prelucra ocazional și date sensibile pentru dumneavoastră, cum ar fi istoricul reclamațiilor, date din actele de identitate, pentru identificare sau daca solicitați plata prin credit, date privind contul bancar, beneficiar și banca, în cazul în care plățile se fac prin virament bancar, date biometrice, în caz de supraveghere video a spațiului Operatorului, conform normelor legale în vigoare, pentru durată limitată.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Vom prelucra date cu caracter personal în vederea scopurilor enumerate mai jos și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale sau contractuale, sau pentru un interes legitim, situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, sau în baza consimțământului dumneavoastră, numai în cazurile în care este necesar

3. Temeiurile juridicie principale care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal sunt: codul civil, codul fiscal, codul de procedură fiscala, obligații contractuale, legea 333/2003 și normele de aplicare ale acestor acte normative, legislația privind protecția consumatorului.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal: ne vom asigura că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în legătură cu scopurile de mai sus. In acest sens, numai daca este necesar, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele  părți terțe, care acționează ca operatori de date cu caracter personal: furnizorii produselor cumpărate/servicilor subcontractate sau succesorii lor legali (producători, agenți comerciali, furnizori de piese de schimb sau materii prime și materiale), prestatori de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică), transportatori, inclusiv societăți de curierat, autoritatilor care solicită informații legate de dumneavoastră, având temeiuri legale, auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, imputerniciti ai societatii (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT), altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul. Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: în caz de reorganizare, fuziune, vânzare, transfer, cesiune a întregii afaceri sau a unei părți, inclusiv în caz de procedură de insolvență sau faliment; în caz de îndeplinire a oricărei obligații legale, inclusiv către autoritățile competente, dacă faceți o plângere cu produsele sau serviciile furnizate

5. Locul prelucrării datelor cu caracter personal: datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul UE, la data colectării datelor, Operatorul nu are intenția de le transfera în afara UE. În cazul în care, în îndeplinirea scopurilor menționate, datele vor fi transferate în afara UE, Operatorul va lua garanții contractuale de asigurare a respectării normelor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.

6. Drepturile dumneavoastră: În măsura permisă de legislația actuală, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla tipurile de date, sursa, scopurile și durata prelucrării, date despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciți și destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, drepturile dvs.

b. Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a vă actualiza, completa sau corecta datele inexacte, astfel încât acestea să fie corecte și actuale.

c. Dreptul de a fi uitat: aveți dreptul de a solicita ștergerea sau anonimizarea datelor în anumite situații, de ex dacă nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor, pentru care au fost prelucrate, v-ați retras consimțământul sau nu mai exista temei pentru prelucrare, pentru respectarea unor obligații legale, alte cazuri conform prevederilor legale, dacă nu exista o excepție prevăzute de revederile legale în vigoare.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a vă restricționa prelucrarea datelor în anumite situații, de ex în caz de contestație, pe durata rezolvării acesteia, alte cazuri conform prevederilor legale.

e. Dreptul al opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, în orice moment, din motive legate de situația particulară, pentru cazurile prevăzute de lege, dacă nu există motive  legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În ceea ce privește marketingul direct, puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor în acest scop, datele nemaifiind prelucrate din momentul solicitării.

f. Dreptul la portabilitatea datelor: de a obține datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat structurat și pot fi citite automat și de a fi transmise către alt operator, conform prevederilor legale.

g. dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h. dreptul de a depune o plângere la Autoritea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legea în vigoare, care v-au fost incalcate sau de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

i. dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

7. Dreptul la opoziție – în măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal sau să ne solicitați să nu le mai prelucrăm, inclusiv în scopuri de marketing direct. De îndată ce ne trimiteți o astfel de solicitare, fie prin email la dataprotection@naturlich.ro, sau la adresa poștală: Reghin, strada Gurghiului nr 69, județ Mureș, cod poștal 5453000, nu vom mai prelucra aceste date, cu excepția în care acest lucru este impus sau permis de legile și reglementările aplicabile.

8. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: datele vor fi păstrate pe perioadele prevăzute de normele aplicabile pentru managementul documentelor, arhivare, obligații contabile, pe o perioadă de cel mult 10 ani de la încheirea exercițiului financiar sau până la data expirării garanțiilor produselor sau duratei medii de utilizare, daca acest termen este mai mare. Nu vom păstra datele dvs pe o perioadă mai lungă decât este necesar scopului și le vom prelucra strict confor prevederilor legale în vigoare, astfel datele rezultate din supraveghere video se vor pastra pentru cel mult 30 de zile, dacă nu se modifică termenul printr-o dispoziție legală ulterioară.

9. Modalități de contactare a Operatorului: ne puteți contacta oricând printr-o solicitare scrisă, fie pe cale electronică, la adresa de e-mail: dataprotection@naturlich.ro, fie printr-o cerere scrisă, datată și semnată care se va transmite la următoarea adresă: 2B GROUP SRL, strada Gurghiului nr 69, judet Mures. Pentru identificare este posibil să vă solicităm acte doveditoare. Vă vom răspunde la solicitare  în maxim 15 zile de la primirea solicitării, sau va vom notifica in aceasta perioada daca avem nevoie de un timp mai lung, in functie de complexitatea cererii.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.

SC 2B GROUP SRL