Concursuri
REGULAMENTUL CONCURSULUI - "Câștigă 2 bilete la concertul Satriani”

1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. 2B GROUP S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 16310946, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/593/204, capital social 800.000 lei, având cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania  începe în data de 08 octombrie 2015, ora 17.00 şi se va încheia în data de 11 octombrie 2015, ora 24,00.  
Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 12 octombrie, ora 12,00. Comunicarea castigatorilor se va face pana la ora 17 a zilei de 12 octombrie 2015.

3. DREPT DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
Poate participa la Campanie orice persoana fizica, avand domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani (varsta implinita pana la data de 11 octombrie 2015, inclusiv).  
Nu au dreptul de participare la Campanie angajatii Organizatorului,  precum si rudele de gradul I ale acestora si sotii tuturor celor mentionati mai sus.

4. MECANISMUL CAMPANIEI
Concursul este organizat şi se desfăsoară pe pagina de Facebook Naturlich (https://www.facebook.com/Naturlich). Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/prenume reale. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi în urma distribuirii afișului de concurs pe pagina sa, în regim public.
In data de 12 octombrie 2015, ora 12,00, se vor extrage automat 3 castigatori si 2 rezerve.
O persoana poate primi maxim un premiu constand in 2 bilete,.
Pana la ora 17,00 organizatorul va publica pe site numele castigatorilor.
Pana in data de 12 octombrie 2015, ora 17,00 se valideaza extragerile si se contacteaza castigatorii folosindu-se de pagina de facebook declarata la inscriere in concurs.
Daca vreunul din castigatori  nu indeplineste conditiile de participare sau nu poate fi contactat pana in data de 12 octombrie 2015, ora 19,00 (nu raspunde la e-mailul de confirmare) acesta este decazut din dreptul de a mai revendica premiul si se declara castigator primul nume din cele 2 rezerve extrase.

5.  TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea premiilor campaniei in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003, astfel cum a fost modificata. Conform capit. VIII., art.77  din Codul Fiscal referitor la „ Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc” pct. 4 se afirmă faptul că: „Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.”

6. DATE PERSONALE
S.C. 2B GROUP S.R.L. colecteaza date cu caracter personal sub numarul de operator 18042.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.
Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social al SC. 2B GROUP SRL, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:hallo@naturlich.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC 2B GROUP SRL  in scopurile declarate. S.C. 2B GROUP S.R.L.  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.

7. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, strada Iernuteni, nr. 56, cod 545300, în toate  magazinele Naturlich apartinand  S.C. 2B GROUP S.R.L sau se poate consulta sau descarca gratuit de pe site-ul www.naturlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

ORGANIZATOR
SC 2B GROUP SRL